Avís legal

1. Dades identificatives

Aquesta pàgina web (la “Web”) està operada per les dues institucions co-organitzadores del Festival de Vida al Final de la Vida (“L’Organització del Festival”): fuelfor design & consulting S.L. (funcionant com The Care Lab), societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona (tom 40487, foli 28, full número B364583) , amb domicili a Barcelona, Carrer Vallirana 30, Planta 4. 08006 i CIF número B64861362 i amb adreça de correu electrònic de contacte hello@thecarelab.org (“The Care Lab”); i la Fundació Privada Víctor Grifols i Lucas, fundació catalana inscrita en el Registre de Fundacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1271, amb domicili social al carrer Jesús i Maria, 6, 08022 Barcelona, (Espanya), amb CIF número G-61658050 i amb adreça de correu electrònic de contacte fundacio.grifols@grifols.com (la “Fundació”).

2. General

L’accés i ús de la Web és supeditat a les condicions que s’indiquen a continuació i a la legislació vigent.

En accedir a la Web i explorar el seu contingut, l’usuari accepta aquestes Condicions d’Ús sense cap reserva ni limitació i reconeix que qualsevol altre acord amb l’Organització del Festival relacionat amb l’ús de la Web queda anul·lat i sense vigència o efecte.

A menys que contravingui la legislació aplicable, l’Organització del Festival es reserva la facultat de modificar i actualitzar, en qualsevol moment i sense avís previ, la informació continguda en aquesta Web, la seva configuració i presentació, així com les Condicions d’Ús. L’usuari quedarà obligat automàticament per les Condicions d’Ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi a la Web, per la qual cosa, haurà de llegir periòdicament aquest document.

L’usuari accepta que és l’únic responsable de l’ús que faci dels continguts i/o serveis de la Web. L’usuari haurà de respondre davant l’Organització del Festival, i/o davant tercers, pels danys i perjudicis que pugui causar com a conseqüència de l’incompliment de les condicions d’ús i de la legislació vigent.

3. Disponibilitat i accessibilitat a la Web

L’Organització del Festival no és responsable davant dels usuaris per danys derivats de l’ús de la Web ni per cap altra actuació que es dugui a terme basant-se en la informació que facilita la Web.

L’Organització del Festival no es fa responsable dels possibles errors de seguretat, de les desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se en el sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o els documents emmagatzemats en el sistema com a conseqüència de la presència de virus al dispositiu que l’usuari ha utilitzat per a la connexió a la Web, del mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

4. Responsabilitat per enllaços

Per tal d’ajudar a l’usuari a cercar una altra informació o serveis d’interès, aquesta Web pot oferir-li enllaços que el portaran directament a altres pàgines web d’Internet. Les pàgines web de destinació no han estat revisades per l’Organització del Festival i aquestes són mantingudes per tercers sobre les quals l’Organització del Festival no exerceix cap tipus de control.

L’accés dels usuaris a aquestes pàgines web no vol dir que l’Organització del Festival recomani o aprovi el seu contingut. L’Organització del Festival declina expressament qualsevol responsabilitat pel funcionament d’aquests enllaços, el seu contingut, l’exactitud de la informació, la qualitat de qualsevol producte o servei que s’hi ofereixi o s’hi anunciï, el resultat obtingut a través d’aquests enllaços i els perjudicis que l’usuari pugui patir a causa de la informació trobada a les webs de destinació.

5. Contingut de la Web

Els continguts de la Web són exclusivament de caràcter informatiu, de manera que són insuficients per a la presa de decisions per part de l’usuari. L’usuari ha de tenir en compte que el contingut de la Web quant als serveis i activitats ofertes per l’Organització del Festival pot no estar actualitzat.

La Web pot contenir informació sobre qüestions mèdiques i sanitàries. La informació continguda a la Web no pretén suplir el consell del seu metge ni l’assessorament de qualsevol altre professional sanitari. L’usuari no ha d’utilitzar la informació de la Web per a diagnosticar una malaltia o problema de salut, sinó que ha de consultar-ho sempre amb el seu metge.

6. Spam

L’Organització del Festival no aprova la pràctica del “spamming”. Aquest terme significa la tramesa massiva i repetida de missatges electrònics de caràcter comercial no sol·licitats a persones amb les quals el remitent no ha tingut cap contacte anterior o les quals han expressat el seu desig de no rebre’ls.

En cas que l’Organització del Festival consideri que certa informació comercial pot ser interesant per a l’usuari, es reserva el dret de fer-li arribar aquesta informació a través de mitjans electrònics amb el seu consentiment previ i exprés. Així mateix, l’usuari haurà de tenir l’oportunitat de poder-se excloure d’aquest servei.

7. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la Web estan protegits per la normativa aplicable en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial, incloent-hi, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, el disseny gràfic, el codi font, els logotips, les marques i altres signes distintius, els textos, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements que apareguin a la Web.

Per això l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d’explotació a través de qualsevol mitjà o procediment, de tot o part, dels continguts de la Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de l’Organització del Festival o del titular dels drets.

L’Organització del Festival no concedeix cap llicència de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la Web, a excepció de la seva impressió i emmagatzematge temporal per a l’ús privat de l’usuari.

8. Llei i jurisdicció aplicable

Aquestes Condicions d’Ús s’han de regir i d’interpretar de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol discrepància quant a la interpretació, execució i/o resolució d’aquestes Condicions d’Ús s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Abril de 2024